ابعاد كلان زيست محيطي توسعه پايدار

توسعه پايدار مفهوم تازهاي است كه با ديدگاهي همه جانبه سعي در رشد و توسعه جنبه هاي گوناگون يك جامعه دارد از طرفي مفهوم كيفي است كه بيان مي دارد، نسل حاضر در استفاده از منابع طوري عمل نمايند كه نسل آينده در تامين نيازهايش دچار مشكل نگردد. اين ديدگاه نگرشي آينده نگر است و وظيفه نسل حاضر را در قبال نسل آينده مشخص مي كند. نگرش و هدف مذكور زماني قابل دست يابي است كه بتوان ابعاد مختلف توسعه پايدار را شناخت و جهت بهينه كردن آنها تمهيدات لازم مديريتي و برنامه ريزي را در نظر گرفت. بطور كلي توسعه پايدار را مثلثي سه جانبه در نظر مي گيرند كه اضلاع آن توسعه اقتصادي، توسعه زيست محيطي و توسعه اجتماعي مي باشد. اگر چه هر يك از اين اضلاع را ميتوان به زير گروه ها و بخش هاي بيشتري تقسيم نمود. ليكن سه بعد اصلي توسعه را موارد مذكور مي دانند. بر همين اساس در اين مقاله به ديدگاه زيست محيطي توسعه پايدار پرداخته خواهد شد؛ به عبارت ديگر ابعاد كلان زيست محيطي توسعه پايدار را به اختصار بيان خواهيم نمود.

كلمات كليدي: توسعه پايدار، محيط زيست، ابعاد كلان

 


 

این مقاله توسط آقایان حسين ظفری، نورالدين پناهي و عبدالله كافي در نخستین کنفرانس ملی "روز جهانی محیط زیست"  سال 1386 در دانشگاه تهران ارائه گردیده است. در ادامه می توانید فایل این مقاله را دانلود نمایید.

1392/05/28