برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حسین ظفری

آقای حسین ظفری از رساله دکتری خود در تاریخ 96/10/4 با عنوان " «تصویرپردازی از مختصات سیستم حکمرانی حق‌مدار زمینه‌ساز ظهور» در رشته آینده پژویی با درجه عالی دفاع نمودند.

 

دانشجو : حسین ظفری

عنوان رساله :  «تصویرپردازی از مختصات سیستم حکمرانی حق‌مدار زمینه‌ساز ظهور»

استاد راهنما: دکتر علی اصغر پور عزت
استادان مشاور: دکتر محمدمهدی ذوالفقار زاده و دکتر محمدهادی همایون
استادان داور: دکتر سیدرضا سید جوادین و دکتر غلامرضا گودرزی

 


لینک خبر:

http://management.ut.ac.ir/fa

1396/10/19