تعیین اهداف آموزشی؛ اصلی ترین الزام آموزشی نوین فرماندهان و مدیران

تعیین اهداف آموزشي اولين گام برنامه‌ریزی آموزش كاركنان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي کارکرد آموزش و توانمندسازی است كه اگر به درستي انجام شود مبناي عيني­تري براي برنامه‌ریزی به عنوان نقشه اثربخشي فراهم خواهد شد و امكان تطابق آن با اهداف سازمانی، حوزه‌های شغلي و بسیاری دیگر از موضوعات را به وجود خواهد آورد. در حقیقت تعیین الزامات آموزشی میسر نخواهد شد مگر آنکه هدف از آموزش مشخص و معین گردد. به عبارت دیگر الزامات نوین آموزشی موضوعی است سیال و متنوع که ابعاد گسترده­ای چون الزامات قانونی، محتوا و نحوه آموزش، شیوه ارزشیابی و محیط متفاوت، الزامات سخت­افزاری و بسترسازی الزامات نوین آموزشی و حتی نحوه بکارگیری استاد را در برگرفته که همه آنها وابستگی مستقیمی به هدف آموزش دارد.

به واقع می­توان گفت که الزامات نوین آموزشی از هدفی به هدف دیگر قابل تغییر است. لذا درک روشگان هدف­شناسی آموزش مدیران و فرماندهان نقش تعیین کننده و بسزایی در تعیین الزامات نوین آموزشی برای آنها خواهد داشت. بر همین اساس این مقاله در پی آنست تا با ارائه روش­شناسی تعیین اهداف، راهکار مشخص نمودن الزامات نوین آموزش­ را تسهیل نماید.

 

کلمات کلیدی: آموزش فرماندهان و مدیران، الزامات نوین آموزش، تعیین اهداف آموزشی، رویکرد سیستمی؛

 


 

این مقاله توسط آقایان حسين ظفری و عمار حاجی حسینی در "همایش الگوی فرماندهی و مدیریت جهادی" سال 1394در تهران ارائه گردیده است. فایل PDF این مقاله در ادامه قابل دانلود است.


1395/07/01