سند نهايي سومين نشست مجمع جهاني کاهش خطرپذيري بلايا

در روز پاياني نشست گزارشي تحت عنوان خلاصه رئیس بصورت مشترك توسط خانم والستروم نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد در كاهش خطرپذيري بلايا و خانم زبيده آلوا مدير مالي، اقتصادي و توسعه شهري بانك جهاني ارائه گردید. در این گزارش از همه درخواست گردید تا برای حمایت از جوامع محلی تلاش نمایند تا اطمینان حاصل شود توانمندي آنها براي  برگشت پذیري به شرايط قبل از حادثه  به هنگام  وقوع وقوع حوادث افزايش خواهد يافت. همچنین درخواست گردید تا شاخص ها و راهنماهایی برای بهبود اثر بخشی مجامع ملی کاهش خطرپذیری بلایا، برابری جامعه جهانی و ابزارهایي برای شناسایی عملیات کاهش خطرپذیری بلایا برای ملتها ارائه گردد تا موضوع کاهش خطرپذیری بلایا مورد حمایت مسئولان قرارگیرد.

همچنين در خلاصه نشست، اقدامات مهم  زير جهت اجرا بصورت زير جمعبندي شد:

-        محاسبه خسارات حوادث با يك روش يكسان و استاندارد

-        يافتن راههاي سرمايه گذاري در كاهش خطرپذيري بلايا شامل كاهش خطرپذيري، تهيه مدارك روشن به روش هزينه ها و فوايد(cost-benefit)

-        تشويق و افزايش بودجه اختصاصي براي كاهش خطرپذيري بلايا

-        تهيه راهنماهاي شفاف و حياتي براي بهبود كارايي مجامع ملي

-        توسعه استانداردها و شاخص ها براي اندازه گيري اثر بخشي كاهش خطرپذيري بلايا در تمامي سطوح

-        افزايش سرمايه گذاري ها در زمينه كاهش خطرپذيري بلايا در سطح محلي

-        افزايش آگاهي عمومي در خصوص خطرات حوادث

-        ترغيب به  سازگاري مكانيزم هاي حمايت اجتماعي به منظور كاهش آثار حوادث

-        پيش بيني ريسك هاي نوظهور

-        ترويج مكانيزم ها و مشاركت هايي كه سازگاري با تغييرات آب و هوايي و كاهش خطرپذيري حوادث را در برنامه ريزي توسعه اي تلفيقي در نظر مي گيرد.

-        استفاده از كنفرانس هاي سران در منطقه و اجلاس وزرا به منظور دستيابي به اهداف سومين مجمع جهاني

-        راه اندازي مجدد  گروه مشورتي براي پيگيري بازنگري ميان دوره اي چارچوب كاري هيوگو

-        توصيه به دبيركل سازمان ملل جهت ايجاد گروهي از كارشناسان برجسته كاهش خطرپذيري حوادث  براي ارائه گزارش در چهارمين نشست مجمع جهاني

-        تقاضا براي تقويت UNISDR به منظور پشتيباني موثر و اجراي تمامي توصيه هالي بعمل آمده در اين مجمع

 


جهت ارجاع دانشگاهی: 

حسین ظفری، "سند نهايي سومين نشست مجمع جهاني کاهش خطرپذيري بلايا"، وب سایت شخصی حسین ظفری، 12 اسفند  1394 .

 

پی نوشت: این مقاله برگرفته از طرح تولید محتوی علمی سایت سازمان مدیریت بحران کشور" می باشد که مجری آن حسین ظفری بوده است.

 

 

1394/12/12